Cenník

CENNÍK
realitných služieb spoločnosti


Bývaj tu s. r. o.


____________________________________________________________________________________________________________________________________


Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti:


cena nehnuteľnosti je do 49.000,-€ a výška provízie je 6% z kúpnej ceny (minimálne vo výške 2.500,-€)


cena nehnuteľnosti je od 50.000,-€ do 300.000,-€ a výška provízie je 3% z kúpnej ceny (minimálne vo výške 3.000,-€)


cena nehnuteľnosti je od 300.000,-€ do 1.300.000,-€ a výška provízie je 2,5% z kúpnej ceny (minimálne vo výške 5.000,-€)


cena nehnuteľnosti je od 1.300.000,-€ a výška provízie je 1% z kúpnej ceny (minimálne vo výške 6.000,-€)


____________________________________________________________________________________________________________________________________


Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:


Nájomné za jedenmesiac užívania nehnuteľnosti. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti).Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 300,-€ .


____________________________________________________________________________________________________________________________________


Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):


ÚKON: NÁBOR NEHNUTEĽNOSTI - Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).


NÁKLAD: 120,-€


__________________________________________________________________


ÚKON: INZEROVANIE NEHNUTEĽNOSTI - Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 5,- € / deň


NÁKLAD: 5,-€/ deň


__________________________________________________________________


ÚKON: OBHLIADKY - Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).


NÁKLAD: 200,-€/ mesačne


__________________________________________________________________


ÚKON: OSOBNÁ ASISTENCIA - Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 10 € / za každú začatú polhodinu.


Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.


NÁKLAD: 10,-€/ za každú začatú polhodinu


__________________________________________________________________


ÚKON: ZABEZPEČENIE DOKUMENTU Z ÚRADU/ INŠTITÚCIE - Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:  1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a

  2. paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a

  3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.


 V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“. 


Príklad: Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €). V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.


NÁKLAD: variabilné


__________________________________________________________________


ÚKON: ZABEZPEČENIE NÁVRHU REZERVAČNEJ ZMLUVY (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy) - Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). 


NÁKLAD: 150,-€


__________________________________________________________________


ÚKON: ZABEZPEČENIE NÁVRHU KÚPNEJ ZMLUVY - Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).


NÁKLAD: 200,-€


__________________________________________________________________


ÚKON: ZABEZPEČENIE NÁVRHU NÁJOMNEJ ZMLUVY - Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).


NÁKLAD: 150,-€


__________________________________________________________________


ÚKON: ZASTUPOVANIE PRI KÚPE NEHNUTEĽNOSTI - kompletný servis na základe sprostredkovateľskej zmluvy


NÁKLAD: 3.000,-€ z kúpnej ceny nehnuteľnosti